ALGEMENE VOORWAARDEN

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

dag: kalenderdag.

Identiteit van de ondernemer

Ink&Co is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam met nummer 59032847 en BTW-nummer NL 002137958B50

Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen Ink&Co en consumenten zijn aangegaan door middel van www.inkandco.nl inclusief alle sub-domeinen.
 2. Door het plaatsen van een bestelling bij Ink&Co accepteert de consument deze algemene voorwaarden.
 3. Ink&Co behoudt  zich het recht voor deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website en webshop te wijzigen.

Het aanbod

 1. Ink&Co garandeert niet dat de inhoud van haar website en webshop te allen tijde vrij is van onnauwkeurigheden of typografische fouten. Evenmin wordt gegarandeerd dat alle informatie up-to-date is.
 2. De kleuren van de Ink&Co producten op uw scherm kunnen verschillen van het originele product. Ink&Co doet haar uiterste best om aan u de juiste kleuren te tonen.
 3. Alle prijzen zijn in euro’s vermeld, inclusief BTW en verzendkosten.
 4. Verzendkosten zijn bij een eventuele retournering voor rekening van de klant.
 5. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Ink&Co niet.

De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Ink&Co bevestigt per mail na betaling de totstandkoming van de overeenkomst. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Ink&Co is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 Levering en uitvoering

 1. Ink&Co streeft ernaar alle bestellingen zo snel mogelijk na ontvangst van betalingen te versturen. Ink&Co werkt niet op woensdag, zaterdag en zondag en niet op feestdagen.
 2. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst binnen 30 dagen na deze berichtgeving zonder kosten te ontbinden.
 3. In geval van ontbinding op basis van punt 2, betaalt Ink&Co de consument het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk terug, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding.
 4. Heeft de consument zelf een verkeerd adres doorgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor rekening van de consument.

Garanties

 1. Ink&Co biedt geen garantie ten aanzien van producten indien: slijtage als normaal kan worden beschouwd; veranderingen of reparaties aan het product zijn aangebracht zonder voorafgaande toestemming van Ink&Co; de originele factuur niet kan worden overlegd; gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming van het product corresponderend gebruik of wanneer de beschadiging is ontstaan door opzet, onachtzaamheid of onkundig gebruik.
 2. Indien Ink&Co om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, zal deze schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

Herroepingsrecht en bedenktijd

 1. De consument heeft de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Ink&Co retourneren, conform de door Ink&Co verstrekte instructies.
 3. Indien de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht dient hij binnen de bedenktijd een e-mail naar te sturen naar info@inkandco.nl waarin hij aangeeft de overeenkomst te willen ontbinden. De consument dient de producten binnen de bedenktijd terug te sturen naar: Ink&Co, Van Oldebarneveldtstraat 50M, 1052 KC Amsterdam.

Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Het aankoopbedrag zal door Ink&Co na ontvangst en goedkeuring van het geretourneerde product uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, worden terug betaald.

Betaling

 1. In geval van wanbetaling van de consument heeft Ink&Co het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Ink&Co, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. De consument kan zijn klacht indienen door een e-mail te sturen naar info@inkandco.nl.
 2. Bij Ink&Co ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Ink&Co binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst van de klacht en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Intellectuele Eigendom

Deze website is intellectueel eigendom van Ink&Co, niets mag worden gekopieerd of gebruikt zonder toestemming van Ink&Co.

Privacy

Persoonlijke informatie zal met zorg worden behandeld en zal niet worden doorgegeven aan derden. Persoonlijke informatie zal slechts worden gebruikt voor de afhandeling van uw bestelling.

Geschillen

Op overeenkomsten tussen Ink&Co en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

© 2013 - 2021 ink&co - t-shirts - sweatshirts - organic - fair trade - non toxic ink- printed by hand - men - women - kidswear - Amsterdam based - | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel